Ügyvéd Debrecen büntetőjog | Dr. Kiss Erika ügyvéd | Debrecen belváros | Debrecen, Arany János u. 44. fszt. 1. | Tel.: 0620/2532-904

A védelemhez való jog

A védelemhez való jog megfelelő érvényesülése egyúttal a büntetőeljárás törvényességének is garanciája. Számos jogszabályban találunk a védelemhez való jogra vonatkozó rendelkezést:

Az emberi jogok európai egyezménye

„Minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van – legalább – arra, hogy személyesen, vagy az általa választott védő segítségével védekezhessék. Ha nem állnak rendelkezésére eszközök védő díjazására – és az igazságszolgáltatás érdekei ezt kívánják –, joga van a terheltnek arra, hogy hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet.” (EEJE 6. cikk (3) bekezdés c) pont)

Alaptörvény

„XXVIII. cikk (3) A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt.”

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

„3. § (1) A terheltnek a büntetőeljárás minden szakaszában joga van a hatékony védelemhez.

(2) A terheltnek joga van ahhoz, hogy személyesen védekezzen, és ahhoz is, hogy a védelem ellátására védő közreműködését vegye igénybe.

(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az e törvényben meghatározottak szerint védőt biztosít a terhelt számára.

(4) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság köteles megfelelő időt és körülményeket biztosítani a védelemre való felkészüléshez.”

Védelemhez való jog vagy hatékony védelemhez való jog? Kirendelt védő vagy meghatalmazott ügyvéd?

Álláspontom szerint az ügyfél szempontjából ez a két kérdés a leglényegesebb, amelyek elsődlegesen felvetődnek egy büntetőeljárás megindulásakor.

Mint ahogyan az a fenti jogszabályhelyekből is jól látszik, a terheltnek az eljárás bármely szakaszában jogában áll védőt megbíznia, ha azonban nincs ilyen lehetősége, akkor az állam a törvényben meghatározott esetekben védőt biztosít számára. A fent idézett emberi jogok európai egyezménye etekintetben úgy fogalmaz, hogy ingyenesen rendelnek ki a terhelt számára ügyvédet.

A kirendelt védő fogalma a köztudatban is ingyenes jogi segítségnyújtással párosul, ami nem fedi teljes mértékben a valóságot. Az, hogy mennyire ingyenes a kirendelt védő, sokszor az eljárás befejeztével derül ki a terhelt számára, amikor is a bűnügyi költségek körében tájékoztatást kap a kirendelt védő díjazásáról, amelynek megfizetésére a bűnösség megállapítása esetén a terheltet kötelezi a bíróság. Ingyenes védelemről tehát a kirendelt védő esetében sem beszélhetünk, hiszen a védelem ellátását jelenleg óránként 5000 Ft díjazás mellett tudja vállalni.

Érdemes tehát a terheltnek és hozzátartozóinak megfontolni azt, hogy megbízást ad a védelem ellátására egy ügyvéd részére. Ennek a mérlegelésnek nem pusztán anyagi része van, és munkám során én is gyakran kapok visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy merőben eltérő az ha valakinek kirendelt, vagy meghatalmazott védője van.

Úgy gondolom, hogy ténylegesen nincs nagy különbség a két védői szerep között, hiszen munkám ellátása során éppúgy járok el kirendelt védőként, mint tenném azt meghatalmazott ügyvédként. A terhelt és a hozzátartozói mégis joggal érezhetik úgy, hogy meghatalmazottként az ügyvéd gondosabban jár el, mint kirendelt védőként. Természetszerűen már a kapcsolatfelvétel sem úgy történik kirendelt védőknél, hiszen gyakran azzal szembesülök, hogy a nyomozati szakban, a nyomozási cselekmény elvégzése előtt fél órával kapok értesítést arról, hogy kirendeltek egy adott ügyben. Előfordul, hogy a kihallgatás előtt csupán 5-10 perces időtartam áll rendelkezésemre, hogy megfelelően tájékozódjak és konzultáljak a terhelttel, hiszen a nyomozó hatóság, vagy az ügyészség nem tud órákat biztosítani a konzultációra úgy, ahogyan az ideális körülmények között irodámban bizalmas keretek között történik.

Mindezen túl még számos indoka lehet annak, miért érzik azt az ügyfelek, hogy a védelem ellátása gondosabb, alaposabb és hatékonyabb lehet egy esetleges megbízás keretében.

Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy nemcsak a gyanúsítottnak van joga ügyvédet megbízni a védelem ellátására. A magyar büntetőeljárási jog lehetőséget ad az eljárásban tanúként résztvevő személyeknek is arra, hogy ügyvédet bízzanak meg, aki ún. „tanú segítőjeként” mint jogi képviselő van jelen az eljárás bármely szakaszában.

Ügyvédi praxisom kiemelt területét képezi a büntetőjog. Amennyiben büntetőjoggal kapcsolatos jogi tanácsadásra van szüksége, vagy védelem ellátásával ügyvédet kíván megbízni, úgy állok szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeimen, vagy írjon üzenetet a lenti űrlapon:

Üzenet

A mellékelt űrlap használatával tájékoztatást kérhet ügyvédi tevékenységeimről és időpontot foglalhat ügye intézése érdekében.

A beérkező üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérem, és igyekszem mihamarabb választ adni a megkeresésekre.

Adatkezelési Szabályzat: https://drkisserika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/