Ügyvéd Debrecen egyesület | Dr. Kiss Erika ügyvéd | Debrecen belváros | Debrecen, Arany János u. 44. fszt. 1. | Tel.: 0620/2532-904

Egyesület alapítása - Civil szervezetek

A civil szervezetekre vonatkozó szabályozás jelenleg igen szerteágazó, számos jogszabályban találunk civil szervezetekkel kapcsolatos kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket, ezért sok esetben nehézséget okoz a szervezetek számára a jogszabályi útvesztőben történő eligazodás.

Polgári Törvénykönyv

A Polgári Törvénykönyvben találhatjuk meg az egyesület fogalmát, mely szerint:

„3:63. § (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.

(3) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

(4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

(5) Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.”

Alaptörvény

VIII. cikk (2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.”

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

„3. § (1) Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon.

(2) Az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek.

(3) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

(4) Az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt.

(5) Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre, valamint törvény alapján kizárólag állami szerv saját hatáskörében ellátható közfeladat megvalósítására irányuló tevékenység nem végezhető.”

Jelenleg Magyarországon díjmentesen lehet alapítani civil szervezeteket. A nyilvántartásba vételi eljáráshoz jogi képviselő eljárása sem kötelező, így azt bárki tudja kérelmezni (jellemzően az egyesület képviseletre jogosult tisztségviselője), amennyiben a szervezet megfelel az egyesületekre vonatkozó törvényi előírásoknak.

Az egyesület létrehozásához az alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához pedig legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.

A kérelem előterjesztése az egyesület székhelye szerint illetékes Törvényszéknél történik, a nyilvántartásba vétel iránti kérelem űrlapjának kitöltésével és a szükséges okiratok csatolásával.

Milyen dokumentumokra van szükség az egyesület alapításához?

1.) Mindenekelőtt szükség van egy minden tag által elfogadott, a kötelező tartalmi elemeket magában foglaló alapszabályra. Az alapszabály tartalmi elemeit a Ptk. 3:5. § sorolja fel.

„A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

  1. a) a jogi személy nevét;
  2. b) a jogi személy székhelyét;
  3. c) a jogi személy célját vagy fő tevékenységét;
  4. d) a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét;
  5. e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
  6. f) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

Ezen túl a tagok meghatározhatnak további részletszabályokat, amelyeknek csupán annyi korlátja van, hogy nem lehetnek ellentététesek törvény rendelkezéseivel.

Sajnálatos módon jelenleg még nem létezik olyan okiratsablon, vagy más néven mintaokirat, amely alkalmazása garanciát jelentene az esetleges hibák kiküszöbölésére. A bíróság a honlapján közzétett ugyan néhány okirat sablont, azonban a tájékoztató részben felhívja a figyelmet arra, hogy az ott található okiratminták alkalmazása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést. Ezek a mintaokiratok az új Ptk. hatálybalépésével kerültek közzétételre, és – tekintettel arra, hogy akkoriban még nem ismertük az új bírósági gyakorlatot, így – gyakran alkalmaztuk munkák során ezeket a dokumentumokat, bízva a bíróság által készített sablonok helyességében.

A tapasztalataim szerint azonban ezek az okiratsablonok ténylegesen csak útmutatóul szolgálnak, és nem alkalmasak a bírósági bejegyzésre, ugyanis azokat a kérelmet elbíráló bírósági titkárok rendszerint nem fogadják el. Ez alapján én magam senkinek sem tudom javasolni a bíróság honlapján közzétett okiratminták ellenőrzés nélküli alkalmazását. Sok esetben az egyesületi vezetők akkor keresnek meg, amikor már hónapokon keresztül próbálkoztak a sablonok használatával elkészített alapszabály elfogadtatásával, és ez nem járt sikerrel. Egy civil szervezet mindaddig nem tud megfelelően működni, sőt, a bejegyzés deklaratív hatálya miatt létre sem tud jönni, amíg a bíróság nem veszi nyilvántartásba, és a több hónapos időveszteség sok esetben megbénítja az egyesület tevékenységét.

2.) Egyesület alapításánál szintén kötelezően csatolandó okirat az elnök és elnökségi tagok tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozata.

3.) Egyesület nyilvántartásba vételi kérelméhez mellékelni kell továbbá a tagok nevét és lakóhelyét tartalmazó tagjegyzéket is.

4.) Az alakulásnál elengedhetetlen továbbá a székhelyhasználati nyilatkozat csatolása, amely az egyesület székhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonosának engedélyét tartalmazza.

Ezek okiratok csatolásán túl egyesületi típusonként (pl. sportegyesület) a jogalkotó további feltételeket szabott a bejegyzéshez, amelyeknek szintén meg kell felelni a civil szervezet alapításakor.

Álláspontom szerint a jogszabályok támasztotta szigorú rendelkezéseknek való megfelelés manapság nagyon nehezen megoldható jogi képviselő nélkül, és a változékony jogszabályi környezet miatt nem is lehet elvárás az egyesületi tisztségviselőkkel szemben.

Ügyvédi praxisom kiemelt területét képezik a civil szervezetek és azon belül az egyesületek. Büszkén mondhatom, hogy jónéhány egyesület alapításában vettem részt ezidáig, és járultam hozzá az önszerveződés ezen számomra kedves formájához.

Amennyiben egyesület alapítással kapcsolatos jogi tanácsadásra van szüksége, vagy egyesület nyilvántartásba vételi eljárása során jogi képviselőt kíván megbízni, úgy állok szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeimen, vagy írjon üzenetet a lenti űrlapon:

Üzenet

A mellékelt űrlap használatával tájékoztatást kérhet ügyvédi tevékenységeimről és időpontot foglalhat ügye intézése érdekében.

A beérkező üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérem, és igyekszem mihamarabb választ adni a megkeresésekre.

Adatkezelési Szabályzat: https://drkisserika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/